24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
5 Σεπτεμβρίου 2011

Στην καρδιά της πόλης φιλέτο για δωρεάν εκμετάλλευση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/2011
Αριθ. Απόφασης 268/2011
ΘΕΜΑ: Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού καταστήματος Ψαραγοράς στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ»


Στην Άρτα σήμερα την  ενάτη (9η) του μηνός Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ 7481/5-5-2011 πρόσκληση του προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  Ν.3852/2010
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παρευρέθησαν στη συνεδρίαση  33   και ονομαστικά οι :

1. Θωμάς Τσιρογιάννης Πρόεδρος 
2. Κων/νος ΤράμπαςΜέλος
3. Βικτωρία Βασιλάκη-Μητρογιώργου»
4. Ιωάννης Κοτσαρίνης»
5. Αναστάσιος Τσαμπάς»
6. Φίλιππος Παππάς»
7. Κων/νος Παπαμιχαήλ»
8. Θεόδωρος Γκούβας»
9. Ιωάννης Νικολάου»
10. Μαρία Νάκα»
11. Περικλής Γαλήνας»
12. Γεώργιος Γκόκας»
13. Χρήστος Γεώργος»
14. Χρήστος Γιώτης»
15. Αικατερίνη Μάγγου»
16. Φώτιος Φώτης»
17. Δημήτριος Κέφης»
18. Γρηγόριος ΒλάραςΜέλος
19. Ευάγγελος Σκανδάλης»
20. Ευάγγελος Τσώλας»
21. Φώτιος Γεωργίου»
22. Γεώργιος Παπαβασιλείου»
23. Μιχαήλ Κοτσαρίνης»
24. Κων/νος Πατήλας»
25. Αλέξανδρος Μάνος»
26. Νικόλαος Κέφης»
27. Παναγιώτης Γόγολος»
28. Αναστασία Σίμου- Τάσιου»
29. Όλγα Γεροβασίλη»
30. Σπυριδούλα Τσίκου-Ευαγγέλου»
31. Χριστόφορος Ξυλογιάννης»
32. Χρήστος Παπάζογλου»
33. Κων/νος Παπαϊωάννου»

Απουσίαζαν (αν και κλήθηκαν νόμιμα):

Ο κ. Κέφης Δημήτριος απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.Απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα ο κ. Παύλος Ζανίκας Τ.Σ. Σκούπας
Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Αθ. Παπαλέξης προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Ιωάννης Νάκας,  η Σταυρούλα Τόλη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών  και ο Δ/ντής ΤΥΔ κ. Τζαχρήστας.
Το Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να συζητήσει πέντε (5) έκτακτα θέματα.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Εισηγούμενος  το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού καταστήματος Ψαραγοράς στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε:
Το άρθρο 185 παραγ. 2 του Ν.3463/2006 ορίζει «με απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου ,επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα , η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.» Τούτο σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες αυτών των νομικών προσώπων πρέπει να συμπίπτουν ή να είναι συναφείς με τις αρμοδιότητες του Ο.Τ.Α. Η παράγραφος 2 του παραπάνω άρθρου αντιδιαστέλλεται από την παράγραφο 1 όπου γίνεται λόγος για νομικό πρόσωπο Δημοσίου δικαίου.
Το Σωματείο (σύλλογος) «Οι ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» χαρακτηρίζεται κατά τον Αστικό Κώδικα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.) του οποίου σκοποί είναι η διοργάνωση μορφωτικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, διαλέξεις, λειτουργία βιβλιοθήκης, ποίησης, μουσικής κ.λ.π., γεγονότα που προάγουν και διαδίδουν τον πολιτισμό. Όμως στερούνται στέγης ώστε να μπορούν να επιτύχουν τις δραστηριότητες και τους σκοπούς αυτούς και ιδίως δεν έχουν χώρο λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης. Και ως τέτοιο χώρο θεωρούν «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» το δημοτικό κατάστημα επί της συμβολής της πλατείας ψαραγοράς και Καραϊσκάκη, στο οποίο παλαιότερα λειτουργούσε ιχθυοπωλείο. Η δωρεάν παραχώρηση θα συμβάλλει τα μέγιστα στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου.
Όμως, εν όψει των εργασιών αξιοποίησης των καταστημάτων της ψαραγοράς και γενικώς της ανάπλασης και της αναμόρφωσης της περιοχής η παραχώρηση δεν πρέπει να έχει χρονική διάρκεια πέραν των δύο(2) ετών. Και αν μέσα στα δύο (2) αυτά χρόνια οι περιστάσεις επιβάλλουν να γίνουν εργασίες ανάπλασης, αξιοποίησης και αναμόρφωσης του καταστήματος ή και της περιοχής, το Σωματείο υποχρεούται να αποδώσει το κατάστημα ελεύθερο και χωρίς άλλη διατύπωση στον Δήμο, αρκούσης της απλής έγγραφης ειδοποίησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 810 και επόμενα του ΑΚ « περί χρησιδανείου» και πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να συνάψει συμφωνητικό χρησιδανείου.  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο  να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚ Ν.3463/06, Ν. 3852/10 και την εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του  αρ. δέκα εξ (16) δημοτικού καταστήματος Ψαραγοράς (επί της συμβολής της πλατείας ψαραγοράς και Καραϊσκάκη) στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» για δύο (2) έτη.
Β. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η στέγαση των υπηρεσιών που θα παρέχει το σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ»
Γ. Σε περίπτωση που ζητηθεί από το Δήμο Αρταίων, εντός των δύο ετών, είτε για να γίνουν εργασίες ανάπλασης, αξιοποίησης και αναμόρφωσης του καταστήματος ή και της περιοχής, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, το Σωματείο υποχρεούται να αποδώσει το κατάστημα ελεύθερο και χωρίς άλλη διατύπωση στον Δήμο, αρκούσης της απλής έγγραφης ειδοποίησης.
Δ. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τη σύναψη συμφωνητικού χρησιδανείου.
Ε. Αναθέτει κάθε παραπέρα ενέργεια  τον κ. Δήμαρχο.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  268/2011