24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
22 Νοεμβρίου 2011

Γέμισε η Ήπειρος με Cayenne...
Ίσως η χώρα μας να είχε λύσει το πρόβλημα της απορροφητικότη­τας των κοινοτικών κονδυλίων, αν είχε επιλέξει ως κυβερνητικό στέλε­χος αρμόδιο γι’ αυτό το έργο έναν... λογιστή από την Ήπειρο. «Κανόνιζε» ο αθεόφοβος με εκπληκτική ταχύτητα και αποτελεσματικότητα να ρέουν με αφθονία προς διάφορες επιχειρήσεις κοινοτικές επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες βέβαια στη συνέχεια μετατρέπονταν σε Porsche Cayenne και κάθε είδους καταναλωτικά αγαθά που ενισχύουν τη «λαμογιά», τον νεο­πλουτισμό και τη φιγούρα.

Η κομπίνα με τις παράνομες κοι­νοτικές επιδοτήσεις είχε στηθεί από το 2003 και εφαρμοζόταν μέχρι και το 2008. Τότε κάποιοι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος λογιστής – στον οποίο ήδη όλοι «βγάζουν το καπέλο» – φρόντιζε για τη μεγάλη απορροφη­τικότητα των κοινοτικών κονδυλίων – όποτε έστελνε αιτήσεις επιχειρήσεων για να λάβουν επιδοτήσεις αυτές σχεδόν πάντα γίνονταν δεκτές από την πε­ριφέρεια.

Τα πρώτα στοιχεία του ελέγχου δεί­χνουν ότι από το 2003 το συγκεκρι­μένο γραφείο του λογιστή υπέβαλε 46 αιτήσεις για επιδοτήσεις και του εγκρίθηκαν οι 34, ήτοι ποσοστό που αγγίζει το 85% της επιτυχίας. Τα χρή­ματα των επιδοτήσεων που δόθηκαν ανέρχονται σε 16.185.967 ευρώ.

Ο πρώτος έλεγχος έδειξε ότι ο λογι­στής με τη μεγάλη απορροφητικότητα των κοινοτικών κονδυλίων είχε αναλά­βει 29 επιχειρήσεις στην περιφέρεια Ηπείρου. Οι μέθοδοι που ακολουθού­σε ήταν παράνομες, αφού είχε φτάσει στο σημείο να προσκομίζει στις αιτή­σεις του πλαστά τιμολόγια ώστε να δείχνει πόσο μεγάλο κύκλο εργασιών είχαν αυτές οι επιχειρήσεις, των οποί­ων «κατασκεύαζε» τις προϋποθέσεις που ήταν απαραίτητες για να πάρουν κοινοτική επιδότηση.

Πολλές υποθέσεις

Αυτό βέβαια που προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ο λογιστής-θαύμα είχε καταφέρει να επιδοτήσει εται­ρείες που είχαν διαφορετικό αντικεί­μενο, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδι­κασίας της δανειοδότησης ο ίδιος φαί­νεται πως μετείχε στο Δ.Σ. των εταιρει­ών αυτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πόρι­σμα, είχε πετύχει να πάρουν επιδοτή­σεις εταιρείες που είχαν ως αντικεί­μενο το ένδυμα, το ξυλεμπόριο, την εκμετάλλευση γεωργικών προϊόντων, κατασκευές, πτηνοτροφία, διαφημι­στικά κεριά, εκτυπώσεις κ.ά. Με λίγα λόγια σχεδόν τα πάντα.

Ο έλεγχος, ο οποίος πρέπει να ση­μειωθεί ότι συνεχίζεται, αφού υπάρ­χουν πολλές υποθέσεις και ζητήματα που πρέπει να διερευνηθούν, έδειξε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που έλαβαν τις παράνομες επιδοτήσεις δεν επένδυσαν τα χρήματα όπως υπο­στήριζαν στις αιτήσεις τους. Δηλαδή, κατά το κοινώς λεγόμενο, «τα ’φαγαν», χωρίς να κάνουν την επένδυση για την οποία τα πήραν.

Σήμερα η υπόθεση - παρά το γεγο­νός ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν του­λάχιστον για ακόμη έναν χρόνο - έχει αρχίσει να ξεδιαλύνει και ήδη συμμε­τέχει και το ΣΔΟΕ, το οποίο κάνει φο­ρολογικούς ελέγχους και καταλογίζει πρόστιμα και παραβάσεις, κυρίως γι­ατί σε ορισμένες επιχειρήσεις εντοπί­ζονται πλαστά τιμολόγια και παράνο­μα φορολογικά στοιχεία.

Προς το παρόν το κράτος ζητά από δύο επιχειρήσεις να επιστρέψουν τις επιδοτήσεις που έλαβαν ύψους 700.000 ευρώ η μία και 464.000 ευρώ η άλλη, μαζί βέβαια με τους τόκους.Και δημόσιοι υπάλληλοι στο κόλπο

Ο έλεγχος των οικονομικών υπηρεσιών εμβαθύνει την έρευνα και στις υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπεί­ρου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες ότι στο όλο κύ­κλωμα εμπλέκονται και δημόσιοι υπάλληλοι που είτε ενέκριναν τις επιδοτήσεις χωρίς να έχουν ιδιαίτερη αί­σθηση του καθήκοντός τους είτε δεν έκαναν ελέγχους σχετικά με τις επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν με τα χρήματα των επιδοτήσεων.

Σε αυτό το θέμα εμπλέκεται και ο γενικός επιθεωρη­τής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής, ο οποί­ος έχει δώσει εντολή να γίνει εξονυχιστική έρευνα σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση, χωρίς προς το παρόν να έχει βρεθεί κάτι επιλήψιμο.

Η έρευνα βέβαια, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα συνεχιστεί με ελέγχους και στο «πόθεν έσχες» των υπαλλήλων καθώς και στα περιουσιακά στοιχεία των συγγενικών τους προσώπων.

«Αν βρεθεί συνεργασία του κυκλώματος με δημοσί­ους υπαλλήλους οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν έχουν κάνει σωστά τη δουλειά τους, το σίγουρο είναι ότι κάποιοι θα χάσουν τις δουλειές τους και θα έρθουν και αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη», δηλώνει στο «Π» ο Λ. Ρακιντζής, υπογραμμίζοντας ότι «δεν είναι δυνατόν να χαρίζονται τόσα εκατομμύρια ευρώ σε επιχειρήσεις που δεν τα δικαιούνται τη στιγμή που υπάρχουν χιλιά­δες άλλες εύρωστες επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που πραγματικά χρειάζονται επιδοτήσεις για να κάνουν επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να προσφέρουν στην ανάπτυξη της χώρας».
 topontiki.gr