24 Ωρες Μουσική που "ακούγεται" ΕΔΩ... http://radioarta.listen2myradio.com... E mail: radioarta101.5@gmail.com... ΤΗΛ. 2681400060 ΕΚΠΟΜΠΕΣ: ...10-11 πμ "Στον Τοίχο" με τον ΡΑΔΙΟλόγο (Γιάννη Λαζάρου) ...11-13 μμ "Ωρε γλέντια" με τον Θανάση Παπαθανασίου,...6-7 μμ "Λόγια του αέρα" με την Ολγα Τσιάφη Ράδιο Άρτα 101,5 ο δικός σου σταθμός!!!
5 Ιουνίου 2012

300 νέες προσλήψεις στο Δήμο Άρτας
dhmarxeio artas
Από το Δήμο Αρταίων ανακοινώνεται ότι: η αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με διακριτικό τίτλο «ICSD», λαμβάνοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 38/21227/28-5-2012 (ΑΔΑ: Β49ΖΝ-3ΟΘ) εγκύκλιο των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών και το από 30-5-2012 σχετικό Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ ανακοινώνει την επανέναρξη των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά τριακόσιων (300) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στον Δήμο Αρταίων, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Οι νέες ημερομηνίες για την υποβολής αιτήσεων είναι οχτώ (8) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 05/06/2012 ημέρα Τρίτη μέχρι και 12/06/2012 ημέρα Τρίτη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και να την καταθέσουν στον ειδικό χώρο υποδοχής που βρίσκεται στην οδό Γώγου Μπακόλα 35, Τ.Κ. 47100, Άρτα, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Ναπολέοντα Ζέρβα 98, Τ.Κ. 45332, Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (για το Νομό Άρτας), υπόψιν κου Θεοδώρου Ρούμελη (τηλ. επικοινωνίας: 26510 68532). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του.
Η περίληψη της ανακοίνωσης πρόσληψης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.arta.gr), στην Κατηγορία «Προκηρύξεις».
Αναφορικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά μέχρι την 24η Απριλίου 2012 σας ενημερώνουμε ότι είναι έγκυρες και δεν θα χρειαστεί επανακατάθεση.